IFRS

IFRS

  • IFRS დიაგნოსტიკა
  • IFRS იმპლემენტაცია
    • აუდიტის პროცესის მხარდაჭერა

რას მიიღებს კლიენტი?

  • ფინანსური დეპარტამენტის ეფექტურობის გაზრდა
  • ფინანსური დეპარტამენტის კვალიფიკაციის ამაღლება
  • IFRS დანერგვა
`