ბიზნეს გეგმა

ბიზნეს გეგმა დეტალურად აღწერს თუ როგორ აპირებს ახალი ბიზნესი დასახული მიზნების მიღწევას. იგი  მოიცავს მარკეტინგულ, ფინანსურ და საოპერაციო გეგმას, ამასთანავე, მიზნობრივი ბაზრის კონკურენტების შეფასებასა და ანალიზს. ბიზნეს გეგმა გულისხმობს ინვესტორისთვის პოტენციური ხარჯებისა და კონკრეტული ბიზნეს გადაწყვეტილების ხარვეზების შესახებ განსაზღვრული ხედვის შექმნას. ამგვარად, ინვესტორი დასაწყისშივე გვერდს უვლის წარუმატებელ კაპიტალდაბანდებას.

რას მიიღებს კლიენტი?

  • ჩვენი გამოცდილი და კვალიფიციური გუნდი  თქვენი ბიზნეს იდეისგან შექმნის პროდუქტს, რომელიც დაგეხმარებათ საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებაში. ამასთანავე, ეს სერვისი ფინანსურ ინსტიტუტებს გაუადვილებს  სწორი გადაწყვეტილების მიღებას ბიზნეს გეგმაში გათვალისწინებულ  სესხზე.
`