მეგავუდი

2019 წლის ნოემბერი-დეკემბრის პერიოდში შპს „მეგავუდისთვის მომზადდა მომზადდა ბიზნეს გეგმის კვლევა, ინტერიერისა და ექსტერიერის მოსაპირკეთებელი ხის პროდუქციის, სექტორში არსებული ინვესტიციის მომგებიანობის შესაფასებლად. საკონსულტაციო მომსახურების ჭრილში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

 

  • ინდუსტრიის ანალიზი;
  • ჩავატარეთ ნედლეულისა და პროდუქციის იმპორტ-ექპორტის ანალიზი;
  • ჩავატარეთ კონკურენტების ანალიზი და გამოვყავით  4 მთავარი კონკურენტი. 1 ხის პანელების და პროფილების რეალიზაციის სექტორში, 3 იატაკის მოსაპირკეთებელი მასალის რეალიზაციის სექტორში;
  • გამოვიკვლიეთ ბიზნეს პროექტის ხარჯის სტრუქტურა და განვსაზღვრეთ მისი რენტაბელობა;
  • გამოვიკვლიეთ საწარმოო პროცესები, ხარჯის სტრუქტურის ანალიზისთვის;
  • მიღებული წერილობითი და რიცხვობრივი ინფორმაცია აისახა შვიდწლიან მოდელში, რომელიც დაფუძნებულია 25-ზე მეტ დაშვებაზე და მოიცავს სხვადასხვა სტრეს სცენარს ბიზნესის მომგებიანობის, ინვესტიციის ამონაგებისა და ბიზნესის ზოგადი მიზანშეწონილობის დასადგენად.
Client
შპს მეგავუდი
თარიღი
12.11.2019-17.12.2019
სერვისები
ბიზნეს გეგმა