მსს ფასს ცნობიერების ამაღლების პროექტი

პროექტი  ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის – „მმართველობა განვითარებისათვის” (G4G)-ის დაფინანსებით, SavvY-ის ორგანიზებითა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით განხორციელდა.

პროექტის ფარგლებში გადამზადდა 30 ინგლისურენოვანი და 58 ქართულენოვანი ტრენერი(ტრენერების სია შეგიძლიათ იხილოთ აქ: https://bit.ly/2YMnT11 ; https://bit.ly/2HKTg5b ). მსს ფასს სტანდარტებში უფასოდ გადამზადდა 100 საწარმოს საბოლოო მომხმარებელი და ითარგმნა 35 სატრენინგო მოდული, რომელიც შეგიძლიათ ახლა უკვე საჯაროდ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://saras.gov.ge/ka/Home/Modules?Length=4

Client
USAID (G4G); Saras
თარიღი
17/06/2018 - 21/06/2019
სერვისები
ტრენინგები (ტრენერთა ტრენინგი, საპილოტე ტრენინგები), სატრენინგო მოდულების თარგმნა