ციფრული სტრატეგია და ტრანსფორმაცია

მომსახურების მიმოხილვა

ტექნოლოგიების როლი ბიზნესში დღითიდღე იზრდება. ციფრული სტრატეგია და მისი ეფექტური დანერგვა კომპანიის წარმატების განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდა. შესაბამისად, კომპანიებისთვის მისი შექმნის საჭიროებაც გაიზარდა.

ციფრული სტრატეგიისა და ტრანსფორმაციის მომსახურება კომპანიას საშუალებას აძლევს, გააუმჯობესოს ბიზნესმოდელი სხვადასხვა ტექნოლოგიის დანერგვის გზით. უზრუნველყოფს ორგანიზაციულ მოქნილობას, ეხმარება კომპანიას დაზოგოს ხარჯები და უფრო კონკურენტუნარიანი გახდეს.

მომსახურების ფარგლებში კომპანიას შესაძლებლობა აქვს ციფრული ტრანსფორმაცია დაგეგმოს და დანერგოს ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხებიდან ერთი, ან რამდენიმე მიმართულებით:

 • ბიზნესოპერაციები და პროცესები
 • ადამიანური რესურსების მართვა
 • მომხმარებელთან ურთიერთობა
 • ბიზნესანალიტიკა

SavvYს უპირატესობა

SavvY-ს მიდგომა ციფრული სტრატეგიისა და ტრანსფორმაციის მიმართულებით ეფუძნება ხედვას, რომ ამ პროცესში წარმატების მისაღწევად აუცილებელია კომპანიის საჭიროებებსა და შესაძლებლობებზე მორგებული სტრატეგიის შექმნა და ცვლილების პროცესის დეტალურად დაგეგმვა. ამის ეფექტიანად განხორციელებას უზრუნველყოფს:

 • ჩვენი გუნდის გამოცდილება ციფრული ტრანსფორმაციის მიმართულებით
 • ბაზარზე არსებული ტექნოლოგიური ტენდენციებისა და სხვადასხვა ინდუსტრიის ბიზნესოპერაციების სიღრმისეული ცოდნა
 • პარტნიორი ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც საუკეთესო ტექნოლოგიურ სერვისებს სთავაზობენ კომპანიებს

მიდგომა

SavvY-ს სამუშაო მეთოდოლოგია ინდუსტრიის, მსოფლიოში არსებული საუკეთესო პრაქტიკებისა და კომპანიის საჭიროებებისა დეტალურ შესწავლას მოიცავს, რაც საშუალებას გვაძლევს:

 • დავსახოთ კომპანიაზე მორგებული ციფრული ტრანსფორმაციის ხედვა
 • ზუსტად შევაფასოთ კომპანიის ციფრული ტრანსფორმაციის შესაძლებლობები
 • შევაფასოთ ციფრული სტრატეგიის დანერგვის ფინანსური შედეგები
 • დავგეგმოთ ორგანიზაციული ცვლილების მართვის პროცესი
 • დავსახოთ პროცესის წარმატების ინდიკატორები
 • შევქმნათ კომპანის სტრატეგიაზე მორგებული ციფრული პოლიტიკა
 • მხარი დავუჭიროთ კომპანიას სტრატეგიის დანერგვის პროცესში

სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით ყველა კომპანიას შესაძლოა არ ესაჭიროებოდეს ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა კომპონენტი, ამიტომ, ჩვენი მიდგომა მორგებულია კლიენტის სპეციფიკურ მოთხოვნებზე, ბიუჯეტსა და დროზე.

მოთხოვნებზე, ბიუჯეტსა და დროზე.

მომსახურების ეტაპები

აღმოჩენა

 • ინდუსტრიაში არსებული პრაქტიკების შესწავლა
 • კომპანიის ბიზნესპროცესების, ოპერაციების, სტრუქტურის შესწავლა და რუკის შედგენა
 • დამატებითი ფუნქციონალის რენტაბელობის განსაზღვრა
 • გაციფრულების სცენარების შედგენა და შესაძლებლობების შეფასება

დაგეგმვა

 • პრიორიტეტების განსაზღვრა და გადაწყვეტილება
 • ტრანსფორმაციისთვის საჭირო დეტალური გეგმის მომზადება
 • ფინანსური გათვლები სცენარების მიხედვით
 • ტრანსფორმაციის KPI-ების განსაზღვრა

ტრანსფორმაცია

 • ციფრული პოლიტიკის შემუშავება – Digital Policy
 • ჩართული პირების გადამზადება
 • სერვისის მომწოდებელ მესამე მხარეებთან კომუნიკაცია და მოლაპარაკებების წარმართვა
 • პროცესის მონიტორინგი და რეკომენდაციები

რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

გვესტუმრეთ ოფისში ან გამოგვიგზავნეთ მოთხოვნა ონლაინ რეჟიმში